معرفی

مشخصات فردی

زهرا داور

نام - نام خانوادگی : زهرا   داور

پست الکترونیکی : z_davar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی -حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد -تهران مرکز-دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

الف:کارشناس حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(1368-1369)
ب:مدرس دانشگاه آزاد کرمان (1369-1371)
پ:کارشناس حقوق بین الملل مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری(1372-1373)
ت:مدیر کمیسیون حقوق معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1373-1374)
ث:مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب(1374-...)
ج:مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی واحد تهران جنوب(1379-1382)
چ:مدیر گروه مطالعات خانواده دانشکده علوم انسانی (1382-1390)
ح:معاون آموزشی دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی اقتصادی واحد تهران جنوب(مرداد1390-بهمن 1393)
خ:مدیر گروه مطالعات خانواده (1392-شهریور 1394)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1-عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان (کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)_از سال 1389تا کنونتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق

محل خدمت : دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-1

زهرا داور
زهرا داور

محل خدمت :
    دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
مرتبه علمی :
    مربی
^